Publikationer

Bland Ove Brings böcker, småskrifter och artiklar kan nämnas följande:

Anfallskrigens argument. Konsten att rättfärdiga våld, Historiska Media 2022.

Gåtan Hammarskjöld. Berättelsen om flygkraschen i Ndola, Medströms Bokförlag 2020.

Internationell rätt och moral. Blandade texter under strecket, CKM Förlag 2020.

Kvinnor och kungar – om krig och fred, Fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid, Atlantis 2017.

“The Notion of Human Rights and the Issue of Cultural Relativism” in Crawford & Others (Eds), The International Legal Order, Essays in Honour of Djamchid Momtaz, Leiden/Boston 2017.

“Dag Hammarskjöld and the United Nations, A Dynamic Approach to International Law and Cooperation under the UN Charter”, Svensk Juristtidning Nr 7/16.

“Recognition of the Armenian Holocaust and Its Legal Implications – 100 years later”, Svensk Juristtidning Nr 8/2015.

Parthenonsyndromet, Kampen om kulturskatterna, Atlantis 2015, 283 s.

“Den pratsjuke spionen från Cambridge”, Under strecket, SvD, den 26 december 2015.

“Vid krigsslutet var freden ännu avlägsen”, Under strecket, SvD, den 7 augusti 2015.

“200 år sedan freden upphöjdes till ideal”, Under strecket, SvD, den 19 juni 2015.

Sverige och folkrätten, tills. m. Said Mahmoudi & Pål Wrange, 5 uppl., Norstedts Juridik 2014.

“The Use of Force under the UN Charter”, uppsats i Ebbeson m.fl. (Eds), International Law and Changing Perceptions of Security, Liber Amicorum Said Mahmoudi, Leiden/Boston 2014, s. 1-13.

“Humanitära spelregler i krig 150 år”, Under Strecket, SvD, den 22 augusti 2014.

“The Concept of Neutrality: Origins and Challenges. From the Peace of Westphalia to the European Union”. Contribution in Neutrality in the 21st Century, Lessons for Serbia, International and Security Affairs Centre (ISAC), Belgrade 2013, s. 21-27.

“Target Area Bombing”, essay in Volume 43, Israel Yearbook on Human Rights 2013, s. 199-213.

Baronen som fredskämpe. Theodor Adelswärd, idealismen och Interparlamentariska unionen 1914-1928, 117 s., Visby 2012, Förlag: eddy.se.

De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen, Atlantis förlag 2011, 720 s.

”Law and Literature: Rättsideologiska inslag i skönlitteraturen”, i Tom Madell m.fl. (Red.), Utblick och inblick, Vänbok till Claes Sandgren, Uppsala 2012, s. 89-103.

”Monism och dualism, i går och i dag”, i Rebecca Stern & Inger Österdahl (Red), Folkrätten i svensk rätt, Malmö 2012, s. 16-36.

Om Dag Hammarskjöld: ”Hammarskjölds död fick FN att tappa styrka”, Under strecket SvD den 17 september 2011; ”The Hammarskjöld Approach to International Law”,  i Dag Hammarskjöld and Global Governance, s. 13-26, Uppsala 2011.

Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer, tills. m. Anna Körlof-Askholt, 343 s., Norstedts Juridik 2010.

Om Genèvekonventionerna 60 år: ”Blodig strid startskottet för krigsregler”, Under strecket SvD den 12 augusti 2009.

Neutralitetens uppgång och fall  –  eller den kollektiva säkerhetens historia,  454 s., Atlantis 2008.

“Mänskliga rättigheter fyller 60 år”, Under strecket, SvD den 7 december 2008.

”Humanitarian Law and Literature – from Utopia to Slaughterhouse Five”, artikel i Yearbook of International Humanitarian Law 2007,  Asser Institute, The Hague.

Internationell våldsanvändning och folkrätt, tills. m. Said Mahmoudi, 208 s., Norstedts Juridik 2006.

”Hugo Grotius and the Roots of Human Rights Law”, i Essays in Honour of Göran Melander, Nijhoff Publishers, Leiden 2006, s. 131-147.

”Karl XII och folkrätten”, Svensk Juristtidning 2006, s. 589-600.

”Strindberg, folkrätten och unionsupplösningen”, artikel i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 2006, s. 107-115.

”The Iraq War and International Law: From Hugo Grotius to George W. Bush”, tills. M. Per Broström i Hallenberg & Karlsson (Eds.), The Iraq War: European Perspectives,Routledge, London & New York 2005, s. 118-140.

”De mänskliga rättigheternas tidiga historia: Från antiken till franska revolutionen”, i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 2004, s. 181-201.

”Dag Hammarskjöld and the Issue of Humanitarian Intervention”, i Klabbers & Petman (Eds.), Nordic Cosmopolitanism: Essays for Martti Koskenniemi, Nijhoff, The Hague 2003, s. 485-518.

FN-stadgan och världspolitiken, Om folkrättens roll i en föränderlig värld, 4 uppl., 334 s., Norstedts Juridik 2002.

Folkrätt för totalförsvaret, En handbok, tills. m. Anna Körlof, 3 uppl., 339 s., Norstedts Juridik 2002.

Ålands självstyrelse under 80 år: Erfarenheter och utmaningar, 119 s., Ålands Landskapsstyrelse, Mariehamn 2002.

”International Humanitarian Law after Kosovo: Is lex lata sufficient?”, Nordic Journal of International Law 2002, s. 39-54.

”From Nordic Neutrality to Regional Security: Small States in International Law and Politics”, i Essays in Honour of Gunnar Schram, Reykjavik 2002, s. 77-92.

FN-stadgans folkrätt, 430 s., Norstedts Juridik 1992.

Nedrustningens folkrätt, 400 s., Norstedts 1987.

Det folkrättsliga investeringsskyddet, en studie i u-ländernas inflytande på den internationella sedvanerätten, akadem. avh., 307 s., Liber Förlag 1979.